Bel ons: 050 71 30 30

Stop eens een robot in uw portefeuille

jul 18, 2017

robot jpg

Ama­zon bouwt de ro­bots voor zijn me­ga­ma­ga­zij­nen zelf. Dat ge­beurt door doch­ter Kiva Sys­tems. © REU­TERS

 

Het aan­tal robots in de we­reld stijgt met 15 pro­cent per jaar. Die trend is struc­tu­reel. Be­leg­gers kun­nen daar een graan­tje van mee­pik­ken.

De trend naar meer robots zit sinds 2014 in een stroom­ver­snel­ling. Sinds­dien groeit het aan­tal robots jaar­lijks met zo’n 15 pro­cent, te­gen­over ge­mid­deld 5 pro­cent de negen jaar voor­dien. ‘Dat komt deels door de enor­me tech­no­lo­gi­sche voor­uit­gang die robots heb­ben ge­maakt’, zegt Tom Riley, die bij Fram­ling­ton Equi­ties, een doch­ter van AXA In­vest­ment Ma­na­gers, het Robotech-fonds be­heert. ‘Robots zijn in­tel­li­gen­ter ge­wor­den. Vrij nieuw is de hoge graad van vi­su­a­li­se­rings­tech­nie­ken. Een robot weet bij­voor­beeld dat er een mens dicht­bij komt, en zal min­der snel be­gin­nen te wer­ken of stop­pen. Dat maakt dat robots en men­sen kun­nen sa­men­wer­ken, ter­wijl ze vroe­ger we­gens de ri­si­co’s ge­schei­den ble­ven.’

‘We zit­ten pas in de eer­ste sta­dia van die dis­rup­tie­ve trend. De ver­grij­zing en de op­lo­pen­de loon­kos­ten maken robots steeds on­mis­baar­der’, legt zijn col­le­ga Step­ha­ne Lago uit. Hij ver­wijst onder meer naar China. Daar zijn amper 35 robots per 10.000 werk­ne­mers omdat ar­beid er lang erg goed­koop was. Maar vorig jaar be­reik­te de ar­beids­po­pu­la­tie in het land haar piek. Vanaf dit jaar daalt het aan­tal wer­ken­den in China. Robotise­ring is nodig. Zuid-Korea, de top­per van de we­reld, telt 478 robots per 10.000 werk­ne­mers, Duits­land 282 en de Ver­e­nig­de Sta­ten 164. ‘Als pre­si­dent Do­nald Trump zijn plan­nen con­cre­ti­seert om meer in eigen land te pro­du­ce­ren, zal het aan­tal robots in de VS fors moe­ten toe­ne­men’, legt Lago uit.

We­reld­wijd zijn er zo’n 300 beurs­ge­no­teer­de robotbe­drij­ven. Het Fram­ling­ton-fonds bezit er 51. Het fonds han­teert vier thema’s: in­du­striële au­to­ma­ti­se­ring, trans­port, ge­zond­heid en be­drij­ven die de robottech­no­lo­gie mo­ge­lijk maken, zoals soft­wa­re­ont­wik­ke­laars of chip­fa­bri­kan­ten. ‘Uit 3D-prin­ting bij­voor­beeld blij­ven we weg. Die aan­de­len waren een hype drie jaar ge­le­den, maar zijn in­tus­sen drie­kwart ge­zakt. De 3D-spe­lers moesten nog op zoek naar een markt, ter­wijl wij uit­gaan van het prin­ci­pe dat je niet al­leen naar de tech­no­lo­gi­sche in­no­va­tie moet kij­ken, maar voor­al naar de vraag van­uit de markt naar die nieu­we pro­duc­ten of dien­sten.’

 

De focus ligt op klei­ne en mid­del­gro­te be­drij­ven, aan­ge­zien die mee­st­al een ster­ke­re groei neer­zet­ten. ‘We heb­ben onder meer Trim­ble in por­te­feuil­le. Dat is een Ame­ri­kaans be­drijf dat sys­te­men en sen­so­ren le­vert voor plaats­lo­ca­tie, maar dat com­bi­neert met ana­ly­se- en ma­na­ge­ment­soft­wa­re. Zo weet bij­voor­beeld een boer waar en wan­neer hij moet sproei­en op zijn vel­den.’

 

riley

“De ver­grij­zing en de op­lo­pen­de loon­kos­ten maken robots steeds on­mis­baar­der.” Tom RileyMa­na­ger Robotech-fonds

Tom Riley, ma­na­ger van het Ro­bo­tech­fonds van Fram­ling­ton Equi­ties, een doch­ter van AXA In­vest­ment Ma­na­gers. © Fram­ling­ton Se­cu­ri­ties

 

Verfrobots

Een ander be­drijf is het Duit­se Dürr, de we­reld­lei­der in verfrobots voor de au­to­sec­tor. ‘Het be­drijf breidt zich uit in nieu­we toe­pas­sin­gen, zoals ma­chi­nes voor hout­be­wer­king.’

Toch zit­ten ook drie tech­no­lo­gie­reu­zen in het fonds. ‘De on­li­ne­win­kel Ama­zon is sinds de over­na­me van Kiva Sys­tems in 2012 zelf een be­lang­rij­ke robotbou­wer’, legt Riley uit. ‘Het bouwt de robots, die het werk in de me­ga­ma­ga­zij­nen van Ama­zon au­to­ma­ti­se­ren, al­leen nog voor zich­zelf. De ver­koop aan der­den is stop­ge­zet, waar­door Ama­zon een tech­no­lo­gisch voor­deel heeft.’

Ook Goog­le zit in por­te­feuil­le. ‘Goog­le is een in­no­va­tor in zelf­rij­den­de auto’s en heeft door zijn om­vang en cashre­ser­ves een com­pe­ti­tief voor­deel in de ana­ly­se van big data. Voorts zit Apple in ons fonds. Het ge­bruikt zijn do­mi­nan­tie in de smartpho­ne­markt om de con­nec­tie te wor­den tus­sen de con­su­ment en het in­ter­net der din­gen. Zo biedt het be­drijf Dex­com, dat ook in ons fonds zit, via de Apple-te­le­foon of -hor­lo­ge een con­stan­te glu­co­se­mo­ni­to­ring aan voor sui­ker­pa­tiënten. Zulke in­no­va­ties tus­sen meer­de­re tech­no­lo­gieën en be­drij­ven zijn de toe­komst.’

 

 

BRON: http://www.tijd.be/dossier/krant/Stop-eens-een-robot-in-uw-portefeuille/9907259?ckc=1&ts=1500384516

Schrijf u in op de nieuwsbrief